Підприємці й добродійність

Предыдущая22232425262728293031323334353637Следующая

Даний аспект ділового поводження підприємців має особливу етичну значущість. Добровільне прагнення до соціально відповідального поводження може активно сприяти формуванню моральних початків у світі бізнесу. Це тим більше важливо, оскільки багаті традиції дореволюційної філантропічної діяльності українських підприємців добре відомі. Однак відношення сьогоднішніх ділових людей до добродійності досить стримане. І тому є серйозні причини. Аналізуючи їх, депутат Державної Думи й один з авторів закону "Про добродійну діяльність і благодійні організації", президент фонду "Соціальне партнерство" В. Борщов відзначає наступне: "Існуючі юридичні рамки не заохочують до людинолюбства й допомоги ближньому". У законі "Про добродійну діяльність і благодійні організації", прийнятому в 1995 р., закріплена податкова пільга для підприємців: 3% суми прибутку, що йде на благодійні цілі. Але вона практично не працює. Через божевільні податки (їхнього порядку 200, і вони можуть становити до 80-90% доходів) більша частина підприємців приховує реальні доходи своїх фірм, а 3% "білої" прибутку становлять занадто незначну суму. Багато підприємств, що роблять людям безплатну допомогу, цією пільгою навіть не користуються.

Замість того щоб розробити стимули, законодавство створює для добродійників перешкоди. Майнові пожертвування обкладаються податком, і якщо, наприклад, комерційна структура хоче передати школі списані комп'ютери й іншу оргтехніку, то їй прийдеться заплатити державі за свій порив до милосердя.

Через п'ять років після прийняття закону про некомерційну організацію активістам фонду "Соціальне партнерство" доводиться то в одному, то в іншому відомстві пояснювати, чим вона відрізняється від комерційної. Якийсь час назад уряд намагався заборонити надання й одержання гуманітарної допомоги організаціями третього сектора. Подібні ситуації виникають знову й знову, тому що принципова позиція уряду така: будь-яка допомога повинна йти по державній лінії, хоча благодійні організації постійно доводять свою ефективність. Так, Фонд Сороса виділив безліч грантів неурядовим організаціям, що допомагають незаможним, інвалідам, біженцям і ін. За допомогою цих грантів удалося поліпшити ситуацію в тих областях, які випадають зі сфери уваги як держави, так і підприємців.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЕТИКА БІЗНЕСУ” В УМОВАХ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Основна література

1. Бентам И.Введение в основание нравственности и законодательства. М., 1998. ВеберМ. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 1990.2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Избр. произв. М., 1990.

3. Вогель ДД. Этика бизнеса: прошлое и настоящее // Уроки организации бизнеса. СПб., 1994.

4. Загальна психологія : навч. пос. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — ISBN 978-966-364-773-9.

5. Жуков, С. М. Історія психології : навч. посіб. / Жуков С. М., Жукова Т. В. – 2 вид., доп., випр. та перероб. — К. :Кондор, 2009.-232 с . - ISBN978-966-351-217-4.

6. Колодей Криста, Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и методы его преодоления / Пер. с нем. - X. : Гуманитар. Центр, 2007. - 368 с.

7. Крис Грей. Организации. Теории, конфликты и менеджеры / пер. с англ. - X. : Гуманитар. Центр, 2008. - 196 с.

8. Кондрашихина, О. А. Дифференциальная психология : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / О. А. Кондрашихина ; М-во образования и науки Украины, Севастопол. город. гуманит. ун-т. - К. : Центр учебной литературы, 2009. - 232 с. - Прил.: с. 216-230. - Библиогр.: с. 213-215.-ISBN 978-966-364-774-6.

9. Кирхлер, Э. Мотивация в организациях / Кирхлер Э., Родлер К. // Психология труда и организационная психология. - Т.1. - 2-е изд., испр. / пер. с нем. -X. : Гуманитар Центр, 2008. - 168 с.

10. Кэри Л. Купер. Организационный стресс. Теории, иселедования и практическое применение / пер. сангл. - X.: Гуманитар. Центр, 2007. -336 с.

11. Кузьмин И.А. Психотехнологии и эффективный менеджмент.-М.,1995. Леонтьев Д.Л. Внутренний мир личности // Психология личности в трудах отечественных психологов: Хрестоматия.-СП6:Питер,2000.

12. Колпачников В, В. Человеко-центрированный подход в практике -' психологического консультирования персонала организаций// Вопросы психологии. — 2000..-С.49-56.

13. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник.- К.: ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2000. — 512 с.

14. Макаиива М.А. Этические основы экономической теории. М., 1993.

15. Мовчан В.С. Етика.-К.: Знання, 2007.-483 с. ISBN 966-346-239-6

16. Метатеорія менеджменту життя (самогубство : причини, наслідки та методи його попередженя / заг. ред. Андрушків Б. М. – Тернопіль : Тернограф, 2008. – 816 с. - ISBN978-966-457-025-8.

17. Петрунін Ю.Ю., Борисов В.К. Етика бізнесу – М.: 2009.-280с. ISBN 5-7749-0199-8.

18. Петрунин Ю.Ю.Этика бизнеса: Современные концепции // Общественные на- уки и современность. 2008.

19. Теория морали и этика бизнеса / Под ред. В.А. Гвозданного. М.: РЭАим. Г.В. Плеханова, 1995.

20. Практикум по психологии профессиональной деятельности: Учеб, пособие /Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова.- СПб.: Изд-во СпбГУ,2000.

21. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення : навч посіб. / Баріхашвілі І. І., Ворона М. П., Грищенко Г. В., Старіков І. М. ; під заг. ред. Старкова I. М. — К. : Професіонал, 2009. — 208 с. - SBN 978-966-370-107.

22. Психология менеджмента / под ред. проф. Г. С. Никифорова. - 3-е изд. – Х. : Гуманитар. Центр, 2007. — 512 с.

23. Пачковський, Ю. Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. - 3-є вид. — К.: Каравела, 2007. - 416 с. - ISBN 966-8019-55-5.

24. Психология: Учебник для экономических вузов/ Под общ. ред. В.Н. Дружинина.-СПб.: Питер, 2000.- 672 с.: пл.-(Серия «Учебник нового века»)

25. Павленків, Р. В. Загальна психологія : підручник. — К. : Кондор, 2009. - 576 с. - SBN978-966-351-281-5.

26. Філоненко, М. М. Психологія спілкування : підруч. — К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. - ISBN 978-966-364-740-1.

27. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Мельник В. В., Ажажа М. А. - Л. : Магнолія2006, 2009. - 312 с.

28. Теория морали и этика бизнеса: Курс лекций / Под ред. В.А. Гвозданного. М., 1995. 5.

29. Уткин Э.А. Этика бизнеса. М., 1998.

30. Ходаківський, Є. І. Психологія управління : навч посіб. - 2-е вид. / Ходаківський Є. І. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 608 с. - ISBN 978-966-364-949-8.


6095304216466703.html
6095367833908867.html
    PR.RU™